This is the mail archive of the cygwin@cygwin.com mailing list for the Cygwin project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

Saçsızlığa son...% 100 doğal yöntemlerle...


Yanlış okumadınız!

Artık sizin de kendiliğinden çıkan doğal saçlarınız olacak.Tam 2 yıldır denenmiş hiçbir yan tesiri olmayan özel formülümüzle
mutlaka tanışmalısınız.Saç dökülmeleri ve hiç saç çıkmayan bölgelerde en geç 1 yılda kesin garantili doğal saçlara sahip olacaksınız.
Mutlaka deneyiniz...

Bilgi ve danışma için : 

dogalsac@mynet.com

Saygılarımızla,


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]